تحقیقات

فعالسازی سیستم ایمنی ذاتی انسان توسط اسپیرولینا: افزایش تولید اینترفرون و تقویت خاصیت ضد سلولی لنفوسیت های NK با مصرف خوراکی عصاره ی محلول در آب گرم (جوشانده) اسپیرولینا پلاتنسیس

International Immunopharmacology
تاریخ انتشارMarch, 2002
جلد (Volume)2
شماره (Issue)4
ضریب تاثیر (Impact Factor)3.361 در سال 2019

چکیده

اسپیرولینا پلاتنسیس یک گونه ی سیانوباکتریایی است که گمان می رود بتواند منجر به تقویت سیستم ایمنی در سرکوب سرطان و عفونت های ویروسی شود. در اینجا ما با بررسی سلول های خونی افراد داوطلب، پیش و پس از مصرف جوشانده ی اسپیرولینا، تقویت سیستم ایمنی توسط این سیانوباکتریایی را مورد بررسی قرار دادیم. پس از مصرف اسیپرولینا ، فعالیت سلول های کشنده ی طبیعی (NK) که توسط تولید اینترفرون گاما و سیتولیز(کشتن سلول های آلوده به ویروس) مشخص می شود در بیش از 50 درصد از داوطلبان افزایش یافت. تولید اینترفرون تحت تاثیر IL-2 و IL-18 نیز افزایش یافت. در آزمایشگاه ، سلول های خونی داوطلبان با اسکلت دیواره ی سلولی (CWS) باسیل BCG تحریک شده و مشخص گردید که حتی بدون داشتن تماس قبلی با اسپیرولینا، میزان تولید پروتئین IL-12 p40 پس از مصرف جوشانده ی اسپیرولینا افزایش می یابد. BCG-CWS بعنوان یک لیگاند برای گیرنده ی TLR-2 و TLR-4 عمل می کند تا بلوغ مونوسیت ها و تبدیل آنها به ماکروفاژ را افزایش دهد؛ به همین دلیل ممکن است اسپیرولینای خوراکی، اثر ایمنی بخش خود را با ایجاد پاسخ های پیام رسان از طریق گیرنده های Toll در سلول های خونی اعمال نماید. این یافته ها نشان دادند که اسپیرولینا در انسان منجر به افزایش تولید رده های میلوئید و سلول های NK ( به صورت مستقیم یا غیر مستقیم) می گردد. وجود اینترلوکین های همکار 12 و 18 ، به منظور تولید اینترفرون گاما توسط سلول های NK حیاتی است.

محققین :

  • Tomohiro Hirahashi
  • Misako Matsumoto
  • Kaoru Hazeki
  • Yoshiko Saeki
  • Michio Ui
  • Tsukasa Seya
  • Department of Immunology, Osaka Medical Center for Cancer and Cardiovascular Diseases, Higashinari-ku, Osaka 537-8511, Japan
  • Department of Pharmaceutical Sciences, Hiroshima University, School of Medicine, Hiroshima, Japan
  • The Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, Tokyo 113, Japan

منبع:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567576901001667?via%3Dihub

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا