بازرسی کمی و کیفی دروتات

دروتات برای حفظ موقعیت تجاری و اجتماعی خود در بازار هدف، واحد بازرسی مستقل داشته و این واحد در موضوعات ذیل اقداماتی را برای کنترل امور و حفظ احترام ذینفعان محصول خود و مصرف کننده انجام می دهد.

کنترل کیفیت محصولات

یکی از وظایف بازرسی دروتات کنترل تامین مواد اولیه حتی در داخل شرکت مادر دروتات می باشد.

کنترل چرخه بازاریابی

در مراحل مختلف ایجاد و توسعه بازار ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید که دروتات نیازمند بررسی و رفع مشکلات برای پیشگیری از ایجاد بحران است.

کنترل چرخه فروش

در فروش محصول و برای ارتقای کیفیت خدمات واحد بازرسی موظف به

کنترل چرخه حفظ احترام و حقوق مصرف کنندگان

کنترل کیفیت خدمات ستاد

دکمه بازگشت به بالا