مقالات

اثر جلبک دروتات اسپیرولینا بر تناسب اندام

تغذیــه صــحیح بــه عنــوان یکــی از مهــم تــرین تعیین کننده هاي بروز بیمـاري و سـلامت در طـول دوران زندگی مطرح است. عدم تعادل بین انرژي دریافتی و مصرفی در بدن انسان با بروز چاقی یا لاغري همراه است. عوامل مختلفی مانند عوامل بیولوژیکی ، محیطی ، فرهنگی ، اقتصادي و اجتماعی می توانند بر الگوهاي رفتـاري ، از جملــه رفتــار تغذ یــه اي فــرد تــاثیر گــذار باشــند.

اثر جلبک اسپیرولینا بر تناسب اندام

در سال های اخیر، تغییرات در شیوه زندگی باعث شده تا جوامع مختلف با بعد جدیدی از اختلالات تغذیه ای یعنی اضافه وزن و چاقی مواجه شوند ،  به طوری که چاقی به یکی از جدی ترین مشکلات سلامتی تبدیل شده است. شـیوع چـاقی و بـه دنبـال آن ، بیماري هاي متابولیک مربوط به چاقی در دو دهه گذشـته رشد فزاینده اي داشته است.

پژوهش ها و مطالعات متعدد نشان داده اند که چاقی با تغییر هوموستاز آهن همراه و از طرفی کاهش وزن با بهبود متابولیسم آهن مرتبط است.

داده های اخیر نیز نشان می دهد بین مصرف ناکافی کلسیم و افزایش وزن بدن ارتباط وجود دارد ؛ در نتیجه ممکن است با افزایش مصرف کلسیم در رژیم غذایی، بهبود چاقی و فشار خون بالا حاصل شود، زیرا کلسیم باعث کاهش جذب چربی می شود.

در نتیجه اسپیرولینا ، برای افراد چاقی که در میزان کلسیم و آهن خود دچار  اختلالات جدی هستند ، منبع خوبی  به شمار می آید.

علاوه بر این ، ممکن است واکنش پذیری پایین تر آهن در بدن ، تا حدی ناشی از تراکم فلزات سنگین در بدن باشد . به عنوان مثال، کادمیوم ، جذب آهن را مهار می کند و اسپیرولینا می تواند به سم زدایی  فلزات سنگین از بدن کمک کند.

اسپیرولینا توسط انسان ها برای صدها سال به عنوان غذا یا مکمل های غذایی  برای درمان سوء تغذیه و عملکرد سیستم ایمنی و همچنین بهبود بیماری های مختلف از جمله چاقی ، هیپرکلسترولمی ، فشار خون شریانی ، مقاومت به انسولین ، دیابت قندی و بیماری کبد چرب غیر الکلی مصرف  شده است.

طبق مطالعات انجام شده ، اسپیرولینا موجب کاهش قابل توجهی در اشتها و در نتیجه کاهش وزن و شاخص توده بدنی می شود.

منبع :

http://www.bmj.com/content/343/bmj.d6500.short
https://ijem.sbmu.ac.ir/browse.php?a_id=325&slc_lang=en&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1
http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=33069
http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-406&slc_lang=en&sid=1&sw=Waist+circumference
http://www.medscimonit.com/abstract/index/idArt/881092/act/3
https://link.springer.com/article/10.1007/s12011-016-0623-5
https://www.researchgate.net/publication/259325115_Effects_of_spirulina_in_arsenic_poisoning_in_the_Black_Bengal_goat
https://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.4162/nrp.2016.10.4.418
https://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-017-1670-y

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا